Skupština Srbije usvojila je Zakon o socijalnoj karti koji će omogućiti pravedniju raspodelu novca za socijalno najugroženije grupe i uspostavljanje bolje kontrole socijalnih davanja. Cilj uspostavljanja Registra socijalne karte je postojanje jedinstvene i centraliziovane evidencije u elektronskom obliku. Uvođenjem ovog sistema biće omogućeno da građani koji su u najtežem ekonomskom položaju budu vidljiviji u društvu, kako bi blagovremeno i efikasno ostvarili prava na potrebnu podršku.

Foto: RTV