Sjenica – Opština Sjenica trenutno ne zna kojim nepokretnostima raspolaže, jer u Katastru nije upisana kao vlasnik nijedne nepokretnosti, utvrdila je Državna revizorska institucija kroz kontrolu rada lokalne samouprave za prošlu godinu.

Kako se navodi u izvještaju revizora, Općina kao javnu svojinu nije evidentirala 51 kvadratni kilometar zemljišta, 13 kvadratnih kilometara lokalnih puteva, 500 hiljada kvadratnih metara ulica i skoro 40 hiljada kvadrata u raznim objektima na njenoj teritoriji.

“U poslovnim knjigama Sjeničke opštine jedan dio nepokretnosti je evidentiran, ali bez adekvatnih dokaza o pravu svojine”, navodi se u izveštaju DRI.

Na prijedlog revizora, u Sjenici je polovinom ove godine formirana komisija čiji je posao da popiše sve nepokretnosti kojima ta općina raspolaže.

Također, Državna revizorska institucija je uočila nepravilosti u Sjenici u pogledu finansija.

Opština Sjenica je isplatila bez pravnog osnova 21.538.000 dinara (za plate, dodatke, naknade i socijalne doprinose zaposlenima, 3.727.000 dinara više nego što propisi dozvoljavaju).

Isplatila je, također, 10.487.000 dinara bez odgovarajuće računovodstvene dokumentacije (za nabavku goriva 8.249.000 dinara koje nije opravdano i ostalo 2.238 .000 dinara za nabavku usluge smještaja, za uslugu hvatanja, zbrinjavanja i uklanjanja pasa lutalica sa javnih i drugih površina, za dezinsekciju i drugo).

JP “Direkcija za urbanizam, projektovanje i izgradnju” Sjenica je preuzelo obavezu i izvršilo rashode i izdatke u iznosu od 6.458.000 dinara, bez validne (verodostojne) dokumentacije o nastaloj poslovnoj promjeni za nabavku goriva koje nije opravdano i preuzelo veće obaveze u odnosu na odobrene aproprijacije na dan 31.decembra 2013. godine u iznosu od 47.494.000 dinara i to za sredstva iz budžeta.