NEKA O MENI MOJI RADOVI GOVORE – A VI IZNESITE BIBLIOGRAFIJE VAŠIH RADOVA
BIBLIOGRAFIJA  OBJAVLJENIH RADOVA ESADA RAHIĆA

U periodu od 1992. godine do danas objavio sam na desetine radova, kako iz oblasti historije, tako i iz oblasti žurnalistike. U razdoblju 1993/1994. godine. bio sam urednik
neovisne mjesečne revije ‚‚Sandžak‚‚ a u periodu od 1999. do 2002. godine bio sam urednik ‚‚Glasa islama‚‚ magazina za vjerska, kulturna i društveno-politička pitanja, koje je glasilo Mešihata Islamske zajednice Sandžaka. Radove sam objavljivao u zbornicima, časopisima i listovima. U bibliografiji ću nabrojati znatan dio svojih radova, pri čemu će biti izostavljen nezanemarljiv dio objavljenih radova.
Napominjem da će u ovogodišnjem novopazarskom zborniku broj 40 izaći još jedan moj naučni rad na preko 20 stranica, a takođe u zborniku posvjećenom Sjeničkoj konferenciji koji će ovih dana izaći iz štampe biće objavljen moj rad pod naslovom „Sandžak od 1860 do 1918 godine“.
Ponosan sam i na činjenicu da sam osnivač Stranke demokratske akcije 1990. godine i da sam na svim mitinzima ove stranke te iste godine govorio odmah iza gospodina Sulejmana Ugljanina i gospodina Rasima Ljajića i da sam još tada na mitinzima isticao da je naš maternji jezik bosanski i da smo mi Bošnjaci.
Autor sam prvih udžbenika iz historije na bosanskom jeziku: za peti razred osnovne škole i za prvi razred srednjih škola, izdavačka kuća „Klett“ Beograd 2013. godine i prvog priručnika za nacionalne manjine „Etnoistoriski vodić Srbije“, naravno onog dijela koji se odnosi na Bošnjake.
Ja znam da ću biti predmet žestokih i prljavih verbalnih agresija i napada ljudi sa drugih lista, čim je objavljeno da sam noslilac treće liste.
Znam i koja će lista u toku kampanje biti glavni agresor – ali ti ljudi  će doživjeti još jedan, ovaj put katastrofalan i konačan poraz od kojeg se nikada više neće oporaviti.

Srednjovjekovna Bosna, Mak – časopis  za književnost i kulturu, Godina I, br. 1, septembar-oktobar 1993, Novi Pazar, str, 24-28

Historijska geneza bošnjaštva, Takvim 1996. (1416/17. h.), Novi Pazar, God. II, br. 2 , str.165-190,

Historijski razvoj Novopazarskog sandžaka, Takvim 1997 (1417/18. h.), Novi Pazar, God. III, br. 3, str. 151-171,

Književni stvaraoci iz Novopazarskog sandžaka u vrijeme osmanske vlasti, Takvim 1998. (1418/19. h.), Novi Pazar, God IV, br. 4, str. 260-317,

Vehbija Hodžić – najistaknutiji sandžački pisac na islamske teme, Tutinski zbornik, br. 2, Tutin 2002, str.39-54,

Refleksije Berlinskog kongresa na stanje u Novopazarskom sandžaku, Naučni skup „Sandžak juče, danas i sutra“ , Zbornik radova, Novi Pazar, 21-23 novembar 2003. godine, str. 39-53, Novi Pazar 2005

Bošnjaci u ranofeudalnom periodu (prvi dio), Bošnjačka riječ, Časopis za društveni život i kultluru sandžačkih Bošnjaka, Godina III, br. 9, Novi Pazar januar-mart 2008. str. 55-63

Bošnjaci u ranofeudalnom periodu (drugi dio), Bošnjačka riječ, Časopis za društveni život i kultluru sandžačkih Bošnjaka, Godina III, br. 10, Novi Pazar septembar 2008. str. 91-95

Prvi srpski ustanak i njegov uticaj na prilike u Novopazarskom sanadžaku, Novopazarski zbornik 32, Novi Pazar, 63-94

Sandžak u Drugom svjetskom ratu, Avlija br. 3, časopis za kulturu, književnost i društvene teme, Rožaje februar 2012, str. 142-164

Administrativno-teritorijalni status Sandžaka u poslednjem periodu Osmanlijske vladavine i u periodu od 1912. do 2012. godine, Bošnjačka riječ, Časopis za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka, Godina X, br. 33-36, Novi Pazar decembar 2015. str. 26-34

U nezavisnoj reviji ‚‚Sandžak‚‚  objavio sam na desetine radova od kojih ću navesti sledeće:
    – Jubilej Novog Pazara, God. I, br. 11-12, decembar 1992, str. 22,
    – Pjesnik Ahmet Gurbi – čovjek koji donosi kišu, God. II, br. 24-25, 23. jul 1993, str.27,
    – Sabit Užičanin – Miradžija, God II, br. 28, 08. septembar 1993, str. 26,
    – Arši Čaki Muhamed,God. II, br.31-32, 05. novembar 1993, str 30,
    – Zaboravljeni Vehbija Hodžić, God. II, br. 35-36,22. decembar. 1993, str.28,
    – Novi Pazar – glavni grad Sandžaka, God. III, br.37, 13, januar 1994, str. 18-19,
    – Ahmed Vali – plodan i darovit pjesnik, God. III, br. 37, str. 30,
    – Tutin- grad kroz koji su tutnjale vojske, God. III, br.38, 27. januar 1994. str, 18-19,
    – Hušui – majstor  za hronograme, God III, br  38, str.30,
    – Sjenica – oaza Pešteri, God. III, br.39-40, 10. debruar 1994, str. 18-19,
    – Nikola Bošković– novopazarski dubrovčanin, God.II, br. 39-40, str.30,
    – Rožaje – grad naobalama Ibra, God. III, br. 42, 17. mart 1994, str. 18-19,
    – Ibrahim Biočak – pisac alhemijado književnosti, God. III, br. 42, str. 29,
    – Nova Varoš – grad na padinama Zlatara, God. II, br. 43-44,  07. april 1994., str. 18-19,
    – Od Akova do Bijelog Polja, God. III, br. 45. 30. april 1994, str. 18-19,
    – Priboj – grad na obali Lima, God.II, br- 46-47, 07. jul 1994, str. 18-19,
    – Hafiz Salih Gašević, God.II, br. 48-49,  15. avgust 1994, str. 29,
    – Duga Poljana – nekada prijestonica, a sad selo, God. III, br. 51-52, 15. septembar 1994,  str. 18-19,
    – Berane – grad Husein Avni-paše, God. II, br. 53, 13. oktobar 1994., str. 18-19,
    – Muhamed Emin Serdareviđ, isti broj, str., 27,
    – Nazif Šušević – značajan pjesnik i umjetnik, God.IV, br. 58-59, 29. januar 1995, str. 26,
    – Prijepolje – duhovna riznica Sandžaka, God. IV, br. 60,  15. mart 1995, str.18-19,
    – Ribariće ‚‚kapija‚‚ Sandžaka, God. IV, br. 61-62, 10. maj 1995, str. 18-19,
    – 14. juli – dan ustanka u Sandžaku, God. IV, br.63-64, 01. jun 1995, str. 18-19,
    – Brodarevo – varoš Miklan Čauša, God V, br. 68-69, 15. januar 1996, str. 18-19…

U nedeljniku ‚‚Sandžačke novine‚‚ objavio sam više radova , od kojih se najveći dio odnosi na kulturne spomenike  u Sandžaku od kojih ću navesti sljedeće:
    – Najstarija novopazarska javna česma, God I, br. 8, 15. jul 1996, str 20,
    – Prva kuća od cigle pokrivena crijepom u Novom Pazaru, Mekteb uz Altun-alem džamiju, Gurbi-babino turbe na Gazilaru,  God. I, br. 9, 22. jul. 1996, str. 12,
    – Derviški nišani na Gazilaru, God. I, br. 10, 29. jul. 1996, str. 12,
    – Novopazarski zid plača, God. I, br. 11, 07. avgust 1996, str.12,
    – Hamam u Novopazarskoj Banji, God. I, br. 12, 14. avgust 1996, str 12…
U narednim brojevima ovog nedeljnika, zaključno sa početkom 1997. godine obradio sam  sljedeće teme: Redžepagića kula – biser sandžačke arhitekture, Husein-pašina džamija u Pljevljima, Novopazarska jevrejska kolonija i njena sudbina, Dvije rožajske ljepotice (Sultan Muratova i Kučanska džamija), Najstarija medresa u Sandžaku, Novopazarska tvrđava, Džamija Pervane-bega  u Novoj Varoši, Gospodin Ranko Ivković utemeljitelj novopazarske industrije, Rajčinovića Banja – lječilište za dušu i tijelo, Ganića kula u Rožajama, Altun-alem džamija – dragulj sandžačke arhitekture, Sultan Velide džamija u Sjenici, Novopazarski hanovi, Isa-begov hamam u Novom Pazaru, Arif Brkanić Sarajlija – čovjek čije je srce kucalo poezijom, Pribojske džamije…

U mjesečniku ‚‚Glas islama‚‚ čiji sam bio urednik dvije i po godine objavio sam takođe više radova historijske sadržine, kao i na desetine novinarskih priloga i intervijua. Pomenuću neke od tih radova:

    – Mezari bosanskih vezira u Novom Pazaru, God. I, br. 7, jun 1997, str. 21,
– Najstarija ruždija (gimnazija), God. I, br. 9, septembar 1997,
– Hasan Čelebi (Arap) džamija, God. I, br.10, , oktobar 1997,
– Sulejman Tabaković u ulozi historičara, feljton, br. 11, 12. 13, 1996/97,
– Hadži Huremova (Bor) džamija, God. II, br. 14, str. 20….
– Tolerantnost turske vlasti, God. III, 1999, br. 27, 28, 33
– Mišljenja stranih i domaćih historičara o islamizaciji i osmanslijskoj vlasti, God. III, God. IV i God. V  (1999, 2000. i 2001) , feljton br. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 55, 56,
– Pokrstiti, posjeći i protjerati „Turke“ – Kako se stvarala Kraljevina SHS (Jugoslavija) , Godina V, br, 51, februar 2001, str. 24-25
– Uništavanje kulturne baštine Bošnjaka, novembar 2001, God. 5, br. 60, str. 25
– Užice – grad bošnjačke tuge, feljton u više nastavaka o prošlosti Užica u doba osmanlijske vladavine – nažalost ne mogu trenutno navesti tačne datume i brojeve „Glasa Islama“ u kojem ovaj feljton objavio, ali ću ovaj propust kasnije nadoknaditi.

Učesnik sam i organizator više domaćih i međunarodnih naučnih, promotivnih i drugih skupova. Takođe sam učestvovao u više televizijskih emisija na lokalnim TV stanicama u kojima sam prezentirao i afirmisao historiju Sandžaka. U nekoliko knjiga objavljenih u poslednjih nekoliko godina nalaze se predgovori  i izvodi iz recenzija čiji sam autor. Osim navedenih zbornika, časopisa i listova objavljivao sam radove još u listovima ‚‚Mond pres‚‚ i ‚‚Parlament‚‚ koji su također izlazili u Novom Pazaru, i u listovima i časopisima koji izlaze u Beogradu i u Sarajevu.

                                                                                           Esad Rahić