Baner

NOVI PAZAR – Izveštaj Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda „Položaj Bošnjaka u Srbiji – pravni okvir i njegova primena u kontekstu evropskih integracija“ nastao je krajem 2019. godine i predstavlja pravno-političku analizu položaja bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji u procesu evropskih integracija. Metolodija je prilagođena procesu evropskih integracija, te je u skladu sa tim materija podeljena po poglavljima iz Akcionog plana za unapređenje položaja nacionalnih manjina, usvojenog 2016.

Izveštajem su na taj način obuhvaćene sve oblasti od značaja za položaj Bošnjaka, od nasleđa ratnih zločina iz 90ih i statusnog položaja, preko opisa rada Nacionalnog saveta, demokratske participacije i učešća u javnoj vlasti, verskih sloboda, diskriminacije, do upotrebe jezika i pisma, obrazovanja, kulture, međunarodne saradnje i ekonomskog položaja Bošnjaka u Srbiji.

Izveštaj analizira pravni okvir za zaštitu nacionalnih manjina i dostupne podatke o sprovođenju pravnih normi na terenu, posebno u kontekstu evropskih integracija kada su u pitanju Bošnjaci. Za države kandidate i uopšte sve koji nameravaju da uđu u proces evropskih integracija, prava nacionalnih manjina deo su političkih, tzv. Kopenhaških kriterijuma i kao takva su oduvek igrala ogromnu ulogu. Danas su Kopenhaški kriterijumi deo pravnih tekovina EU (acquis communautaire) i država kandidat mora da zaštiti ove kategorije stanovništva. I dalje ne postoji evropsko zakonodavstvo koje bi regulisalo način i stepen zaštite manjinskih prava, ali EU insistira na nekim ključnim principima. Pre svega, insistira se na ratifikaciji konvencija Saveta Evrope koje regulišu prava nacionalnih manjima, ali takođe i na implementacija svih odredbi na koje se država obavezala, bilo kroz međunarodne konvencije, bilo kroz domaće zakonodavstvo.

Ove međunarodne obaveze Srbije, ali i norme propisane domaćim zakonodavstvom (uključujući i ustavne norme), predmet su analize izveštaja, kako kroz ocenu njihove održivosti i relevantnosti u aktuelnom trenutku, tako i kroz ocenu njihove primene na terenu. Izveštaj uglavnom sagledava položaj Bošnjaka u Sandžaku, kao tradicionalnom regionu većinski naseljenom ovom zajednicom. Pored analize i zaključaka, izveštaj donosi i preporuke za unapređenje situacije u svakoj od posmatranih oblasti.

KOMPLETAN IZVEŠTAJ MOŽETE PROČITATI NA OVOM LINKU