PREAMBULA

Čvrsto opredijeljeni za demokratiju, evropske i evroatlantske integracije Srbije i izgradnju
Srbije kao regionalizovane i decentralizovane države, zasnovane na temeljima vladavine
prava, pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom;
Privrženi očuvanju i unaprjeđenju međunacionalnog povjerenja u Sandžaku;
Imajući u vidu pravo i potrebu Bošnjaka na zaštitu, očuvanje i unaprjeđenje svog
nacionalnog identiteta i prava garantovanih Ustavom i zakonima Republike Srbije i
normama međunarodnog prava;
U cilju uspostavljanja političke stabilnosti i pozitivne političke klime u Sandžaku, punog
ostvarivanja ljudskih, političkih i socijalno – ekonomskih prava, kao i prava građana
Sandžaka na brži ekonomski razvoj;
Stranka demokratske akcije Sandžaka i Sandžačka demokratska partija (u daljem tekstu
potpisnice) donose
D E K L A R A C I J U
o strateškom partnerstvu
I
Ovom Deklaracijom o strateškom partnerstvu, njene potpisnice uređuju i utvrđuju oblasti
međusobne saradnje, kao i sva druga pitanja od značaja za implementaciju ove
Deklaracije.
II
Uvažavajući programske razlike, zadržavajući politički identitet i samostalnost u radu,
potpisnice će učiniti sve da afirmišu Deklaraciju i njene proklamovane ciljeve, za koje postoji
obostrana saglasnost.
III
Ključni cilj ove Deklaracije jeste puna politička i društvena stabilnost u Sandžaku, što
podrazumijeva i smanjenje tenzija i podjela među građanima, posebno među Bošnjacima.
Sandžačka demokratska partija Stranka demokratske akcije Sandžaka
IV
Ciljevi Deklaracije su:
a) Ekonomsko osnaživanje Sandžaka i razvoj infrastrukture zalaganjem za realizaciju
sljedećih projekata, u skladu sa mogućnostima, i to:
– izgradnja dionice autoputa Beograd – Južni Jadran (Koridor 11), koja će prolaziti kroz
Sandžak preko Pešterske visoravni;
– izgradnja zaobilaznice oko Novog Pazara;
– izgradnja regionalne putne mreže u cilju povezivanja sandžačkih opština;
– izgradnja gasovoda Aleksandrovac – Brus – Raška – Novi Pazar – Tutin;
– izgradnja regionalne razvojne zone Tutin;
– izgradnja elektro-energetskih objekata naponskog nivoa 110 KV (TS 110KV/X Novi
Pazar 3, TS 110 KV/X Tutin, TS 110 KV/X Ljeskova, DV 110 KV Kraljevo – Novi
Pazar, DV 110 KV Sjenica – Ljeskova – Tutin), izgradnja hidroelektrane na Ibru, kao i
vjetroelektrane na Pešteri;
– restauracija Stare čaršije u Novom Pazaru i ostalih spomenika kulture;
– završetak projekta „Program povratka i održivog opstanka prognanih i interno
raseljenih Bošnjaka opštine Priboj“;
– podrška i učešće na Sandžačkim igrama;
– realizacija drugih projekata za koje budu obezbijeđena finansijska sredstva;
b) Osnivanje institucija, organizacija i službi u Sandžaku, u skladu sa mogućnostima, kao
što su:
– osnivanje Kliničkog centra u Novom Pazaru;
– uspostavljanje Školske uprave u Novom Pazaru;
– osnivanje Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Pazaru;
– povećanje institucionalnog i organizacionog statusa carine u Novom Pazaru;
– osnivanje Pravosudne akademije u Novom Pazaru;
– uspostavljanje osnovnog suda za Tutin; Privrednog suda sa sjedištem u Novom
Pazaru i povećanje broja javnih bilježnika za sandžačke opštine.
c) Saradnja na iznalaženju modela decentralizacije i regionalizacije Srbije kroz procese
evropskih integracija;
d) obezbjeđivanje ostvarivanja individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka garantovanih
Ustavom, zakonima i međunarodnim dokumentima;
e) obezbjeđivanje usaglašavanja nacionalne strukture u policiji, sudstvu, tužilaštvu i
ostalim državnim organima, institucijama i službama sa javnim ovlaštenjima u Sandžaku sa
nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama;
f) obezbjeđivanje ostvarivanja svih nadležnosti i prava Bošnjačkog nacionalnog vijeća;
V
Potpisnice će afirmisati i podržavati ideju jedinstvene i autonomne Islamske zajednice čiji
velikodostojnici i predstavnici neće učestvovati u političkom životu, političkim kampanjama,
niti će se svrstavati uz bilo koju političku stranku.
VI
Potpisnice će omogućiti obostrano učešće u vlasti u sandžačkim opštinama, pravljenjem
novih koalicija ili proširivanjem postojećih, što će se regulisati posebnim sporazumom.
Sporazumi o učešću u vlasti na nivou lokalnih samouprava moraju biti u svemu saglasni
sa ovom Deklaracijom.
VII
Potpisnice će uspostaviti užu saradnju i na nivou republičke vlasti, uključujući personalna
i kadrovska rješenja, ukoliko za to postoji interes i potreba druge potpisnice, a naročito o
realizaciji razvojnih i infrastrukturnih projekata u sandžačkim opštinama.
Potpisnice će se dogovarati o eventualnoj podršci i zauzimanju zajedničkih stavova o
zakonima, uredbama, odlukama, deklaracijama, rezolucijama i drugim aktima koje donosi
Narodna skupština Republike Srbije, Vlada i drugi državni organi, a kojima se na bilo koji
način tretiraju položaj i prava Bošnjaka i Sandžaka.
VIII
Potpisnice se obavezuju da u lokalnim samoupravama u Sandžaku, u kojima učestvuju u
vlasti, omoguće ostvarivanje nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća, u oblastima
propisanim Ustavom i zakonom.
Potpisnice se obavezuju da lokalne samouprave u Sandžaku, u kojima učestvuju u vlasti,
budžetima predvide adekvatna sredstva za finansiranje redovnog rada Bošnjačkog
nacionalnog vijeća, u skladu sa zahtjevom Vijeća, te da ista redovno uplaćuju.
IX
Potpisnice su saglasne da će na narednim izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće
ostvariti blisku saradnju, sa ciljem zajedničke podrške onoj izbornoj listi koja će svojim
planom i programom doprinijeti poboljšanju sveukupnog položaja Bošnjaka i većem
stepenu ostvarivanja njihovih prava na temelju zakonom propisanih nadležnosti
Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Stranka demokratske akcije Sandžaka
PREDSJEDNIK
Dr. Sulejman Ugljanin
Sandžačka demokratska partija
PREDSJEDNIK
Nihad Hasanović
X
Potpisnice će zajednički promovisati i realizovati ovu Deklaraciju, uzdržavajući se od
retorike, izjava i javnih istupa koji nisu u duhu Deklaracije i njenih proklamovanih ciljeva.
XI
Implementacija ove Deklaracije u nadležnosti je koordinacionog tijela.
Koordinaciono tijelo je sastavljeno od po tri predstavnika potpisnica ove Deklaracije.
XII
Prije potpisivanja, Deklaracija mora biti prihvaćena i usvojena od odgovarajućih organa
potpisnica, u skladu sa ovlaštenjima propisanim statutima potpisnica.
XIII
Deklaracija stupa na snagu danom njenog potpisivanja.
U Novom Pazaru, 20. decembra 2016. godine

1 KOMENTAR

Comments are closed.