Pred odbornicima Novog Pazara naći će se Lokalni akcioni plan zapošljavanja u 2019.godini i antikorupcijski plan grada Novog Pazara. Odbornici će raspravljati i o imenovanju dva predložena zamjenika Gradskog pravobranioca Almira Lekovića i Milice Vukićević. Njih dvoje su kako stoji uobrazloženju, diplomirani pravnici, koji godinam rade u svojoj struci, te ispunjavaju sve zakonom predviđene uslove za obavljanje ove funkcije.
Odbornici će razmatrati i Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite i strukturi jedinica civilne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara, koji predstavlja pravni okvir da lokalna samouprava u Novom Pazaru omogući svojim građanima bržu, efikasnu i praktičnu zaštitu od svih opasnosti i iznenađenja.
Lokalnim akcionim planom zapošljavanja, utvrđuju se prioriteti aktivne politike zapošljavanja za 2019. godinu , a tosu između ostalih:- usklađivanje ponude i potražnje radne snage na tržištu rada- sprovođenje stručnog usavršavanja i sticanja dodatnih znanja i veština u cilju dobijanja kvalifikovane radne snage,
– otvaranje novih radnih mjesta, realizovanje programa stručnog osposobljavanja mladih koji prvi put zasnivaju radni odnos, podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih grupa nezaposlenih lica i ranjivih kategorija,
-unapređenje socijalnog dijaloga na teritoriji grada.
-jedna od tačaka dnevnog reda biće i Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
Na sjednici će se razmatrati i o imenovanju direktora JP”Zavod za urbanizam”.Dnevnim redom predložena je odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Novog Pazara;Predlog Odluke o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture.Drektori javnih preduzeća će na ovoj sjednici predstaviti planove i programe za tekuću godinu.Prva sjednica Skupštine počela je u 10 sati.Pred odbornicima su 62 tačke dnevnog reda.